کسی که دندان درد دارد فکر میکن

کسی که دندان درد دارد فکر میکند,تمام کسانی که دندانشان سالم استخوشحال هستند،انسان فقیر هم همین اشتباه راراجع به افراد ثروتمند میکند. ''جرج برنارد شاو''@Azarshahr_City

در حال بارگذاری