فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

سیکاس رولوتا

Rate this post

سیکاس رولوتا
۱بذر
گیاهی دوپایه است وهیچ گونه راهی برای تشخیص نریاماده بودن گیاه سیکاس ازطریق نگاه به ظاهرگیاه وجود نداردبهمین سبب بهترین راه برای شناخت نرازماده گل دهی گیاه بعد از ۲۰ ۱۵ سال است گل ماده به صورت یک نیم کره پره دارمیباشدکه بایدتوجه نمودزمانی که پره هابازمیگردندآن گل آماده باروری وگرده افشانی است که اگر گرده افشانی به موقع صورت گیرددانه هادرست رسیده وتعدادی بیشترلقاح می یابندگل نرنیزبه صورت مخروطی شبیه مخروط کاج است معمولاًگلهادراواخر بهارظاهرمیگردندسیکاس معمولاًهردویا سه سال گل میدهددرهنگام رسیدن گل پایه نرمخروط آن بوی تندازخودمنشر میکندکه جذب کننده گونه هایی از سوسک هااست که عملاًدرگرده افشانی و انتقال گرده هاازپایه نربه ماده نقش آنچنانی ندارندنکته مهم اینجاست که گیاه سیکاس ازلحاظ گیاهشناسی یک گیاه(one mophilous)یالقاح شونده دراثربادمیباشد
جهت گرده افشانی میتوان مخروط نررا به وسیله دست تکان دادویاآنرادربالای گل ماده نگه داشت وتوسط یک قلم مو عمل گرده افشانی راانجام داد

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *