فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

سیکاس رولوتا

سیکاس رولوتا
۱بذر
گیاهی دوپایه است وهیچ گونه راهی برای تشخیص نریاماده بودن گیاه سیکاس ازطریق نگاه به ظاهرگیاه وجود نداردبهمین سبب بهترین راه برای شناخت نرازماده گل دهی گیاه بعد از ۲۰ ۱۵ سال است گل ماده به صورت یک نیم کره پره دارمیباشدکه بایدتوجه نمودزمانی که پره هابازمیگردندآن گل آماده باروری وگرده افشانی است که اگر گرده افشانی به موقع صورت گیرددانه هادرست رسیده وتعدادی بیشترلقاح می یابندگل نرنیزبه صورت مخروطی شبیه مخروط کاج است معمولاًگلهادراواخر بهارظاهرمیگردندسیکاس معمولاًهردویا سه سال گل میدهددرهنگام رسیدن گل پایه نرمخروط آن بوی تندازخودمنشر میکندکه جذب کننده گونه هایی از سوسک هااست که عملاًدرگرده افشانی و انتقال گرده هاازپایه نربه ماده نقش آنچنانی ندارندنکته مهم اینجاست که گیاه سیکاس ازلحاظ گیاهشناسی یک گیاه(one mophilous)یالقاح شونده دراثربادمیباشد
جهت گرده افشانی میتوان مخروط نررا به وسیله دست تکان دادویاآنرادربالای گل ماده نگه داشت وتوسط یک قلم مو عمل گرده افشانی راانجام داد


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری