فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

GoldoeMa افوربیا سینادنیوم

Rate this post

GoldoneMan
افوربیا سینادنیوم
فردوس
تکثیر
این گیاه به روش قلمه برگ وساقه تکثیر میشودازابتدای بهارتااواخرتابستان میتوانیدازسرشاخه هاقلمه۵تا۸سانتی که محتوی سه گره باشد گرفته برگهای انتهایی راحذف وقلمه را درمخلوط پیت موس وپرلایت کشت کنید

فردوس حاوی شیره گیاهی وسمی است که بعدازقلمه گیری خارج میشودقلمه ساقه رانیم ساعت درلیوان حاوی اب ولرم قراردهیدتاشیره کاملا خارج شده وبعدازاین تایم دراورده و برای پنج دقیقه درفضای بازقراردهید بعد۵دقیقه درخاک مناسب کشت کنید

اگرمنطقه سکونت شماخشک وفاقد رطوبت است میتوانیدبرای تامین رطوبت گلدان حاوی قلمه رابانایلون شفاف کاورکنیدروی نایلون راچندحفره برای عبورهواتعبیه کنید

گلدان حاوی قلمه رادرمکانی بانور محیطی قرارداده ودمای۲۰ ۲۴درجه سطح خاک دایم مرطوب باشدتاریشه زنی زودتراتفاق بیفتد

برای قلمه برگ هم برگهای بالغ راازانتهای دمبرگ جداکرده ودرمخلوط مناسب(پیت موس و پرلایت)کشت کنید

instagram
Instagram com GoldoneMan1

Telegram

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *