فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema پتوس تکثیر به

Rate this post

goldoneman
پتوس
تکثیر
بهتراست قلمه‌هاازابتدادرگلدانی کشت شوندکه درآینده درآن رشدکافی کنند بهتراست قلمه‌هاراپس ازریشه دهی باکودمایع تغذیه کنیم شمامیتوانید قلمه‌انتهایی ساقه رابه طول۱۰سانتیمتربا چاقوی تیزجداکنیدوانتهای قلمه رادر پودرهورمون ریشه زایی فروبرده ویا هر۳تا۵قلمه رادرگلدان باقطردهانه۹ سانتیمترحاوی کمپوست بذروقلمه بکارید
خاک رامرطوب کنیدوگلدانهارادرنور مناسب ودمای۲۰درجه سانتیگرادنگاه داریدوباکیسه پلاستیکی شفاف بپوشانیدریشه دهی یکماه یابیشترطول خاهدکشید
گیاهانی که دربهارتکثیرشده‌اندانبوه‌تر وشکیلترمیباشنداین گیاه درمحل گره ساقه به راحتی تولیدریشه نابجا میکند
پس میتوان ازمحل همین گره‌هاقلمه گرفت ودرماسه قراردادتاریشه دار شوندازتقسیم بوته هم میتوان برای تکثیرآن استفاده کردودرآب نیزریشه دارمیشود
میتوانیدقطعاتی ازقسمتهای ضخیم ساقه رابه طول ده سانتی‏مترجدانموده ودرآب قراردهیدوقتی قلمه‏‌ها ریشه زدندآنهارابه گلدان منتقل کنید
هرچندبهارمناسبترین زمان برای ازدیاد پوتوس است امادرداخل آپارتمان هر زمانی می‏توان آن راتکثیرنمود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *