فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema جامع گلدان یکی

Rate this post

goldoneman
جامع گلدان
یکی ازعلائم فرارسیدن هنگام تعویض گلدان،خروج ریشه ازسوراخ گلدان و توقف نسبی دررشداست
نشانه دیگرخاک گیاه زود‌به‌زودخشک میشود
بعضی مواقع نوکِ برگهازردمیشوند
برای اینکه گل‌وگیاه‌وکاکتوس شاداب و سرحالی داشته باشیم بایستی به موقع اقدام‌ به تعویض گلدون بکنیم
گلدون جدید بایدیکی دوسایزازگلدون
فعلی گیاه بزرگتر باشه نه بیشتر
هیچ راه مطمئنی برای درمان قطعی تنش حاصل ازتغییرگلدان وجودندارداما میتوانیدبرای به حداقل رساندن تاثیرآن کارهایی انجام دهید
گیاه راهرس کنید  
هرس‌کردن‌کمک میکندگیاهان بررشدو تولیدریشه تمرکزکننددرگیاهان چندساله تقریبایک سوم کل آنراهرس کنیددرانواع یکساله اگرنوع آن بوته ای است یک سوم راهرس کنیدودرصورتی که یک ساقه اصلی داردنیمی ازهربرگ راببرید
ریشه هارامرطوب نگه دارید
دراین شرایط بایدرطوبت خاک راحفظ کنیدامااطمینان حاصل کنیدکه خاک زهکشی خوبی داردوآب درداخل آن جمع نمیشود گاهی اوقات چندروززمان میبردتاگیاه از شوک وارده ریکاوری شودبه آن فرصت بدهیدومراقبتهای معمول راانجام دهیدتا بتواندبه زندگی خودادامه دهد
نکته

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *