فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

سیکاس رولوتا

سیکاس رولوتا
نور
سیکاس نیازبه نورفراوان داردامامیتواند خودرابامحیط داخل اتاق نیزتطبیق میدهدبه طوری که چندساعتی ازنور صبح یاغروب آفتاب به آن بتابدمثل کنارپنجره جنوبی نورمحیط تاثیرزیادی درزیبایی سیکاس داردودرمحیط بانورکم دوام نمی آوردنور شدیدنیزباعث سوختگی برگهادرگیاه جوان میشودبهترین مکان محلی نیم سایه که ازچندساعت افتاب بهره میبرد گلدان قرارگیردودرروزهای خیلی گرم وآفتابی تابستان اجازه ندهیدگیاه تشنگی بکشد
دما
سیکاس تحمل گرماراتاحدودی داردوتا منفی یک درجه سانتیگرادرامیتواندبرای مدتی تحمل کنددرزمستان توجه کنیددر سرمابرگهاشروع به زردشدن میکندکه اگر دمااز۱ درجه کمترشودامکان داردگیاه از بین برودولی اگرنرم شودباز هم امکان بهبودی آن وجوددارددرکشت باغچه ای این گیاه مانندشهرهای اصفهان تهران هنگام زمستان بایک نایلون گیاه کاور شودگرچه شایددوستان شمالی وجنوبی کشورنیازبه کاوراین گیاه درسرمانداشته باشندولی حتماگیاه دوسه ساله ازسرما محافظت شود


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری