فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

سیکاس رولوتا

Rate this post

سیکاس رولوتا
نور
سیکاس نیازبه نورفراوان داردامامیتواند خودرابامحیط داخل اتاق نیزتطبیق میدهدبه طوری که چندساعتی ازنور صبح یاغروب آفتاب به آن بتابدمثل کنارپنجره جنوبی نورمحیط تاثیرزیادی درزیبایی سیکاس داردودرمحیط بانورکم دوام نمی آوردنور شدیدنیزباعث سوختگی برگهادرگیاه جوان میشودبهترین مکان محلی نیم سایه که ازچندساعت افتاب بهره میبرد گلدان قرارگیردودرروزهای خیلی گرم وآفتابی تابستان اجازه ندهیدگیاه تشنگی بکشد
دما
سیکاس تحمل گرماراتاحدودی داردوتا منفی یک درجه سانتیگرادرامیتواندبرای مدتی تحمل کنددرزمستان توجه کنیددر سرمابرگهاشروع به زردشدن میکندکه اگر دمااز۱ درجه کمترشودامکان داردگیاه از بین برودولی اگرنرم شودباز هم امکان بهبودی آن وجوددارددرکشت باغچه ای این گیاه مانندشهرهای اصفهان تهران هنگام زمستان بایک نایلون گیاه کاور شودگرچه شایددوستان شمالی وجنوبی کشورنیازبه کاوراین گیاه درسرمانداشته باشندولی حتماگیاه دوسه ساله ازسرما محافظت شود

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *