فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

♡GoldoeMa سیکاس رولوتا

Rate this post

♡GoldoneMan
سیکاس رولوتا

یک مخروط خوب باگرده مناسب وخشک را میتوان برای گرده افشانی چندین گل ماده استفاده کردالبته گرده افشانی خوب ودرست بایدتوسط افرادخبره وباتجربه صورت گیردمخروط گل نرمیتوان به شرطی که درجای خشک وخنک نگهداری شودتاچندین روزکیفیت گرده افشانی خودراحفظ نمایدگرده به صورت پودر است که درصورت رسیدن مخروط با کوچک ترین حرکت یا وزش بادمتصاعد میگردددرصورت فاسدگردیدن مخروط نر بویی بدونامطبوع ازآن خارج میگردد
درصورت گل دادن پایه های نروعدم نیاز به گرده می توان گل را از سر گیاه جدا نمودتاسبب تحریک گیاه جهت برگ زایی گرددکه این عمل نیازبه فردی ماهردارد درغیراین صورت سبب چندشاخه گردیدن پیازمیشودبذرسیکاس به تدریج درطول تابستان رشدمیکندوبه اندازه تقریبی یک گردومیگردددرطول رشدرنگ دانه ها ازسبزبه زردودرانتهابه نارنجی تند وخوشرنگ تبدیل میشودقسمت خارجی دارای پوسته ای نرم ونارنجی است و قسمت داخلی دانه راپوسته ای سفید رنگ وسخت میپوشانددانه هادردی و بهمن آماده برداشت هستنددانه هایی که کاملاًرسیده وآماده باشندبه راحتی جدا میگردند

instagram
Instagram com GoldoneMan1

Telegram

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *