فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

GoldoeMa افوربیا سینادنیوم

Rate this post

GoldoneMan
افوربیا سینادنیوم
فردوس
آبیاری
فردوس به ابیاری منظم نیازداردبرای بهاروتابستان سطح خاک گلدان۲بندانگشت خشک شدابیاری کنیدبرای پاییزومخصوصازمستان اجازه دهیدخاک بین دوابیاری کامل رطوبت ازدست بدهدیعنی گل رازمانی ابیاری کنیدکه خاک ان خشک شده باشدخیس وغرقاب کردن خاک یا بستردایم مرطوب باعث زردی وریزش برگ وپوسیدگی ریشه میشود

نور
نورمناسب برای این گیاه نورکامل خورشیدولی غیرمستقیم است میتوانیدگلدان رادرمکانی قراردهیدکه درساعات اولیه روزبین۷صبح تا۱۲ صبح که تابش نورزیادنیست نور مستقیم رادریافت کندوبقیه ساعتهای رورنورفیلترشده تارنگدانه های برگ بیشترشودفردوس درمکانهایی بانورکم هم رشدمیکندامارنگدانه های روی برگ دراین مکانهاتشکیل نشده وبرگها سبزرنگ است نورمستقیم مخصوصا نورشدیدظهرتابستان باعث سوختگی برگ میشود

instagram
Instagram com GoldoneMan1

Telegram

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *