فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

GoldoeMa افوربیا سینادنیوم

Rate this post

GoldoneMan
افوربیا سینادنیوم
فردوس
آفات وبیماریها
اگربرگهای پایینی پیرهستندو به نوبت زردشده ومیریزندروندی کاملاطبیعی است زیرابارشدگیاه ودرصورتی که مواد غذایی به طورمرتب به گیاه نرسدمواد لازم ازبرگهای پیربه برگهای جوان منتقل میشوندوبرگهای پیربه مرورزرد شده وریزش میکنند
برای به تاخیرانداختن روندریزش برگهای کهنه ازتغذیه کامل گیاه مطمئن شوید
آنگاه به دنبال عوامل دیگربرویدامااگر چندبرگ باهمدیگربه این عارضه مبتلا میشونداحتمال افراط درآبیاری و برعکس خشکی دیدن گیاه زیاداست
چک کنید تازهکش مناسب وکافی باشد ریشه های گیاه درگلدان جای مناسبی داشته باشند
ازکودهایی مانندکریستالون۱۸۱۸۱۸در فصل رشد(فروردین‌تاابان)هر۲هفته یک باروزمستان هرماه۱باراستفاده کنید
گرمای زیادوکمبودتهویه مناسب باعث پیچش برگهامیشود
instagram
Instagram com GoldoneMan1

Telegram

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *