فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema جامع گلدان ت

Rate this post

goldoneman
جامع گلدان

تاحدامکان به ریشه هاهیچ کاری نداشته باشیدوبه آنهادست نزنید  
هنگام انتقال آن به محل دیگر(خواه  مقصدگلدان دیگرباشدیاباغچه)هرچه کمتربه توپ ریشه دست بزنیدبهتراست درصورتی که مشکل تنگی گلدان یادرهم پیچیدگی ریشه(Root Bound)وجود داشته باشدچاره ای به جزعوض کردن گلدان نداریدامانبایدبگذاریدخاک اطراف
ریشه بریزدنبایدآنراتکان بدهیدوبایدبا ریشه هاباملایمت برخوردکنید
تاحدممکن همه ریشه هاراهمراه گیاه منتقل کنید
همان طورکه دربالاگفته شدبرای جلوگیری ازتنش بایدتاحدممکن همه ریشه راهمراه گیاه جابجاکنیدهرچه ریشه های بیشتری همراه گیاه باشد شوک واردشده کمترخاهدبود
پس ازتعویض گلدان آبیاری کامل و عمیق انجام دهید  
یکی ازراهکارهای مهم پیشگیری ازتنش جابجایی درگیاه این است که مطمئن شویدپس ازانتقال آب کافی دریافت میکندبه این صورت گیاه به موقعیت جدیدخودخومیگیرد
حتماهنگام جابجایی ریشه هامرطوب باشند
بایدریشه درهنگامی که گیاه به خاک جدیدمنتقل میشودرطوبت داشته باشند تااسترس زیادی به آن واردنشودهر بخشی ازریشه که خشک باشدآسیب میبیند

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *