فصد خون غرب تهران
خشکشویی
تصفیه آب
جرثقیل برقیa>

goldoema خرزهره تمام قسمت

Rate this post

goldoneman
خرزهره
تمام قسمتهاش شامل برگ، گل، دانه، ساقه، پوست، ریشه شیره آن سمی و حاوی گلیکوزیدهای قلبی میباشندبااین حال دانه های گیاه دارای بیشترین غلظت گلیکوزیدهابوده ودرنتیجه سمی ترهستندبه طوری که خوردن چندعدداز آنهامیتواندمنجربه مرگ شودپس از خشک شدن سمیت خرزهره حفظ می شوداین گیاه حتی پس ازجوشانده شدن نیزهمچنان سمی باقی میماندهمچنین بخارودودحاصل ازسوختن شاخ وبرگ گیاه حاوی گلیکوزیدهای کاردیوتوکسیک میباشدخوردن یک برگ ویا۸تا۱۰عدداز دانه های خرزهره توسط انسان بالغ می تواندمنجربه مرگ شودمقدار کشنده برگ خرزهره برای گاوها۵۰تا۱۱۰۰برای تک سُمی ها۳۰ودرگوسفند۱۱۰میلی گرم برای هرکیلووزن بدن گزارش شده است
بلع تصادفی برگ، گل ویادانه های گیاه توسط کودکان، خوردن برگ ویاجوشانده آن برای خودکشی،مصرف عسلی که ازگلهای گیاه به وسیله زنبورفراهم شده است، استنشاق دودوبخارناشی ازسوختن شاخ وبرگ خرزهره، خوردن گوشتی که با استفاده ازترکه های این گیاه به جای سیخ کباب شده است، خوردن سوپی که باترکه های خرزهره به هم زده شده است ویاخوردن حشراتی که قبلاًازخرزهره تغذیه کرده اند باعث مرگ میشه

Rate this post

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *